Strona główna raportu ANG Pobierz Open menu Close menu

Indeks treści GRI dla poziomu „core” Open menu

WSKAŹNIKI Wytyczne Odniesienie w raporcie
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju dl organizacji i jej strategii Słowo do przyjaciół ANG
G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans O Spółdzielni, Ustawa o kredycie hipotecznym i jej konsekwencje dla nas i dla rynku
PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3 Nazwa organizacji O Spółdzielni
G4-4 Główne produkty/usługi O Spółdzielni
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji ANG Spółdzielnia, ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja Polska
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji O Spółdzielni
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów O Spółdzielni, Klienci
G4-9 Skala działalności organizacji O Spółdzielni, Polska
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć Zatrudnienie w Spółdzielni
G4-11 Liczba pracwników objęta układami zbiorowymi W Spółdzielni nie ma układów zbiorowych
G4-12 Opis łańcucha dostaw O Spółdzielni, Partnerzy
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności Decyzja o połączeniu z ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych, zmiana nazwy - O Spółdzielni
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Zarządzanie Etyką w ANG
G4-15 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację Inicjatywy, w które jesteśmy zaangażowani
G4-16 Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych Inicjatywy, w które jesteśmy zaangażowani
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
G4-17 Podmioty uwzglednione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach ANG Spółdzielnia
G4-18 Wyjaśnić proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów O raporcie
G4-19 Wymienić wszystkie istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu O raporcie
G4-20 W przypadku każdego istotnego aspektu opisać jego granice w ramach organizacji O raporcie
G4-21 W przypadku każdego istotnego aspektu opisać jego granice na zewnątrz organizacj O raporcie
G4-22 Opisać wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian. O raporcie
G4-23 Opisać znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów. O raporcie
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Głowni interesariusze Spółdzielni
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Głowni interesariusze Spółdzielni
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie czy miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie przygotowywania raportu Głowni interesariusze Spółdzielni, O raporcie
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie O raporcie
PROFIL RAPORTU
G4-28 Okres raportowania O raporcie
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu O raporcie
G4-30 Cykl raportowania O raporcie
G4-31 Osoba kontaktowa O raporcie
G4-32 Indeks treści GRI Tabela GRI
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu O raporcie, wyniki finansowe
NADZÓR
G4-34 Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania O połączeniu Spółdzielni
ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
G4-56 Podać wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki O Spółdzielni
G4-57 Opisać wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji Zarządzanie etyką w ANG
G4-58 Opisać wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji Zarządzanie etyką w ANG, Eksperci i spółdzielcy/ Nasze podejście do etyki
G4-EC - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Aspekt: WYNIKI EKONOMICZNE
DMA Podejście do zarządzania Nasze wyniki finansowe - wypowiedź Katarzyny Dmowskiej
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytycji państwowych Nasze wyniki finansowe
Aspekt: POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY
DMA Podejście do zarządzania Nasze wyniki finansowe - wypowiedź Katarzyny Dmowskiej
G4-EC8 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji, wraz z zakresem oddziaływania Wyniki finansowe, Nasza zintegrowana strategia, Inicjatywy, w które jesteśmy zaangażowani
G4-EN - WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Apekt: MATERIAŁY
DMA Podejście do zarządzania Nasza zintegrowana strategia
G4-EN1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości Nasza zintegrowana strategia
Aspekt: PRODUKTY I USŁUGI
G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu Nasza zintegrowana strategia
G4- LA, HR, SO, PR - WSKAŹNIKI SPOŁECZNE
G4- LA - PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY
Aspekt: ZATRUDNIENIE
DMA Podejście do zarządzania O Spółdzielni
G4-LA1 Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników wg grupy wiekowej, płci, regionu Eksperci i spółdzielcy/ Zatrudnienie w Spółdzielni
Aspekt: RÓŻNORODNOŚC I RÓWNOŚĆ SZANS
DMA Podejście do zarządzania O Spółdzielni, Eksperci i Spółdzielcy
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Eksperci i spółdzielcy/ Zarządzanie różnorodnością w ANG
Aspekt: PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ
DMA Podejście do zarządzania Eksperci i spółdzielcy/Zarządzanie różnorodnością w ANG, Nasza zintegrowana strategia
G4 - HR - RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
Aspekt: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI
DMA Podejście do zarządzania Eksperci i spółdzielcy/ Zarządzanie różnorodnością w ANG
G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz podjęte działania naprawcze Nie odnotowaliśmy przypadków dyskryminacji
G4 - SO - SPOŁECZEŃSTWO
Aspekt: SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
DMA Podejście do zarządzania Nasza zintegrowana strategia
G4-SO1 Procent działań biznesowych, w których uwzględniana społeczność lokalna, prowadzona jest analiza wpływu na społeczność oraz realizowane są programy rozwoju spoleczności 100%
Aspekt:PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
DMA Podejście do zarządzania Zarządzanie etyką w ANG, Eksperci i spółdzielcy/ Nasze podejście do etyki
G4-SO3 Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka 100%
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych Zarządzanie etyką w ANG, Eksperci i spółdzielcy/ Nasze podejście do etyki
Aspekt:ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
DMA Podejście do zarządzania Słowo wstępu, O Spółdzielni, Eksperci i spółdzielcy/ Nasze podejście do etyki
G4- SO8 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nizgodności z prawem i regulacjami Nie stwierdzono
G4 - PR - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
Aspekt: OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG
DMA Podejście do zarządzania Promujemy odpowiedzialną sprzedaż. Nasz cel – 0 proc. Missellingu
G4-PR3 Rodzaj informacji wymaganych na mocy wewnętrznych procedur w odniesieniu do oznakowania produktów i usług oraz odsetek znaczących kategorii produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym Ład spółdzielniany
G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według ich konsekwencji Nie stwierdzono
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta Klienci/ Jak nasi klienci oceniają pracę ekspertów
Aspekt: KOMUNIKACJA MAREKTINGOWA
DMA Podejście do zarządzania Promujemy odpowiedzialną sprzedaż. Nasz cel – 0 proc. Missellingu, Eksperci i spółdzielcy/ Jak wygląda współpraca z ekspertem, jak może pomóc klientowi
G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami gowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji regulującymi kwestie komunikacji marketini sponsoringu Nie stwierdzono
Aspekt: OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA
DMA Podejście do zarządzania Promujemy odpowiedzialną sprzedaż. Nasz cel – 0 proc. Missellingu, Jak wygląda współpraca z ekspertem, jak może pomóc klientowi
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta oraz utraty danych Nie stwierdzono
Aspekt: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
DMA Podejście do zarządzania Promujemy odpowiedzialną sprzedaż. Nasz cel – 0 proc. Missellingu, Ustawa o kredycie hipotecznym i jej konsekwencje dla nas i dla rynku
G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług Nie stwierdzono